Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PS

Spółka
Elektrociepłownia Będzin SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PS
Tytuł
Data utworzenia
2020-10-07
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-07
Kamil Kamiński
Członek Zarzadu
2020-10-07
Bartosz Dryjski
Członek Zarządu
półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze /2019 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Przychody
72 612
109 134
16 349
25 451
Zysk/ strata na działalności operacyjnej
-25 500
99
-5 742
23
Zysk/ strata przed opodatkowaniem
-28 759
-8 569
-6 475
-1 998
Zysk/ strata netto
-28 778
-7 411
-6 480
-1 728
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
28 471
45 025
6 411
10 500
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-505
2 185
-114
510
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-42 338
-52 093
-9 533
-12 148
Przepływy pieniężne netto, ogółem
-14 372
-4 883
-3 236
-1 139
Aktywa trwałe, ogółem
255 586
294 362
57 229
69 123
Aktywa obrotowe, ogółem
125 582
171 386
28 120
40 246
Zobowiazania długoterminowe
55 076
58 235
12 332
13 675
Zobowiązania krótkoterminowe
289 521
342 164
64 828
80 348
Kapitał własny
36 571
65 349
8 189
15 346
Kapitał zakładowy
37 728
37 728
8 448
8 859
Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego (kolumna półrocze 2020) oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 2019 rok) oraz przeliczone wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. Pozostałe dane w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego (kolumna półrocze 2020) oraz w wartościach na koniec półrocza poprzedniego roku obrotowego (kolumna 2019 rok) oraz przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 6 miesięcy pierwszego półrocza danego roku.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa