Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
ECHO INVESTMENT
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-04-25
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-04-25
Nicklas Lindberg
Prezes Zarządu
2017-04-25
Maciej Drozd
Wiceprezes Zarządu
2017-04-25
Piotr Gromniak
Wiceprezes Zarządu
2017-04-25
Artur Langner
Wiceprezes Zarządu
2017-04-25
Marcin Materny
Członek Zarządu
2017-04-25
Rafał Mazurczak
Członek Zarządu
2017-04-25
Anna Gabryszewska-Wybraniec
Główny Księgowy
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody operacyjne
480 075
586 055
109 714
140 044
Zysk operacyjny
604 697
911 059
138 194
217 707
Zysk (strata) brutto
189 634
677 679
43 338
161 938
Zysk (strata) netto
387 704
514 087
88 604
122 846
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
139 700
164 862
31 926
39 395
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
2 377 383
-578 888
543 315
-138 331
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 701 738
875 743
-617 441
209 268
Przepływy pieniężne netto, razem
-184 655
461 717
-42 200
110 332
Aktywa razem
3 364 158
8 388 951
760 434
1 968 544
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1 528 260
3 663 596
345 448
859 696
Zobowiązania długoterminowe
770 351
3 775 442
174 130
885 942
Zobowiązania krótkoterminowe
863 910
689 682
195 278
161 840
Liczba akcji
412 690 582
412 690 582
412 690 582
412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,94
1,25
0,21
0,3
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
3,7
8,88
0,84
2,08