Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
ECHO INVESTMENT
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-05-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-05-29
Maciej Drozd
Wiceprezes Zarządu
2018-05-29
Piotr Gromniak
Wiceprezes Zarządu

wybrane skonsolidowane dane finansowe

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
64 386
73 278
15 409
17 085
Zysk operacyjny
81 270
89 686
19 450
20 910
Zysk (strata) brutto
66 002
76 060
15 796
17 733
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
50 677
62 648
12 128
14 606
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-59 369
-231 219
-14 209
-53 909
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-92 045
-146 103
-22 029
-34 064
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-6 182
133 425
-1 480
31 108
Przepływy pieniężne netto, razem
-157 595
-243 897
-37 717
-56 864
Aktywa razem
3 989 064
3 316 128
947 859
785 849
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1 677 895
1 593 820
398 692
377 700
Zobowiązania długoterminowe
947 239
832 959
225 078
197 393
Zobowiązania krótkoterminowe
1 072 396
654 310
254 817
155 057
Liczba akcji
412 690 582
412 690 582
412 690 582
412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,12
0,64
0,03
0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
3,86
3,86
0,92
0,91
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.