Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
CFI Holding SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-03-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-21
Michał Kawczyński
Wiceprezes Zarządu
2016-03-21
Grzegorz Siwek
Dyrektor Finansowy
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
103 401,8
12 746,2
24 708,9
3 042,6
Koszty działalności operacyjnej
66 540,6
9 370,8
15 900,5
2 236,8
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
65 807,9
6 616,7
15 442,4
1 579,4
Zysk (strata) brutto
33 032,3
3 526,5
7 893,4
851,9
Zysk (strata) netto
26 220,4
3 781,9
6 265,6
902,8
Liczba udziałów/akcji w sztukach
1 342 800
1 342 800
1 342 800
1 342 800
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
19,5
3,2
4,7
0,8
Aktywa trwałe
1 101 051,1
1 067 357,9
258 371,7
250 418,3
Aktywa obrotowe
105 948,7
55 327,9
24 861,8
12 980,8
Kapitał własny
62 399,4
40 989,6
14 642,6
9 616,8
Kapitał zakładowy
26 856
26 856
6 302
6 300,8
Zobowiązania długoterminowe
1 100 670,4
1 036 797,7
258 282,4
243 248,4
Zobowiązania krótkoterminowe
43 929,9
44 898,5
10 308,5
10 533,9
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
46,5
30,5
10,9
7,2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
47 105,2
2 999,6
11 256,3
716
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-97 254,8
146,5
-23 240
35
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
44 706,6
-3 320,8
10 683,1
-792,7