Trwa ładowanie...

Notowania

Raport roczny R

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-01
Bartosz Klepacz
Syndyk
2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
397 340
1 142 338
92 452
267 721
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-874 615
117 863
-203 503
27 623
Zysk (strata) brutto
-1 090 223
80 108
-253 670
18 774
Zysk (strata) netto
-1 091 022
64 404
-253 856
15 094
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
142 033
48 213
33 048
11 299
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
6 529
-3 403
1 519
-797
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-148 578
-44 011
-34 571
-10 315
Przepływy pieniężne netto, razem
-16
799
-4
187
Liczba akcji (w szt.
125 183 380
125 183 380
125 183 380
125 183 380
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
-8,72
0,51
-2,03
0,12
Aktywa razem
121 315
1 196 464
28 488
278 248
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
852 261
836 389
200 132
194 509
Zobowiązania długoterminowe
0
235 241
0
54 707
Zobowiązania krótkoterminowe
832 452
601 148
195 480
139 802
Kapitał własny (aktywa netto
-730 946
360 076
-171 644
83 739
Kapitał zakładowy
6 259
6 259
1 470
1 456
Liczba akcji (w szt.
125 183 380
125 183 380
125 183 380
125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
-5,84
2,88
-1,37
0,67
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa