Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QS

Spółka
Kredyt Inkaso SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-10-16
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-16
Maciej Szymański
Prezes Zarządu
2020-10-16
Barbara Rudziks
Wiceprezes Zarządu
2020-10-16
Tomasz Kuciel
Członek Zarządu
2020-10-16
Tomasz Jarzębowicz
Dyrektor Pionu Konsolidacji i Raportowania Statutowego

Wybrane wskaźniki finansowe

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 (w tys. EUR)
Zadłużenie finansowe netto
429 445
453 260
96 159
99 567
Kapitały Własne
216 630
214 698
48 506
47 163
Wskaźnik zadłużenie finansowe netto / kapitały własne
1,98
2,11
1,98
2,11

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 (w tys. EUR)
Przychody netto
33 985
30 384
7 576
7 102
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej
11 100
3 547
2 474
829
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
3 442
-3 828
767
-895
Zysk / (strata) netto
3 201
-3 512
714
-821
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
3 084
-3 620
687
-846
Zysk / (strata) na akcję w zł
0,24
-0,28
0,05
-0,06
Rozwodniony zysk / (strata) na akcję w zł
0,24
-0,28
0,05
-0,06
Średni kurs PLN / EUR w okresie
4,486
4,2782
4,486
4,2782

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
33 408
39 557
7 447
9 246
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 015
-8 003
-672
-1 871
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-31 116
-65 822
-6 936
-15 385
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-723
-34 268
-161
-8 010
Średni kurs PLN / EUR w okresie
4,486
4,2782
4,486
4,2782

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 (w tys. EUR)
Aktywa razem
742 248
768 538
166 200
168 824
Zobowiązania razem
525 618
553 840
117 693
121 662
Zobowiązania długoterminowe
268 220
305 117
60 058
67 025
Zobowiązania krótkoterminowe
257 398
248 723
57 635
54 637
Kapitał własny
216 630
214 698
48 506
47 163
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
214 452
212 588
48 019
46 699
Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy
4,466
4,5523
4,466
4,5523
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.