Trwa ładowanie...

Notowania

Raport roczny R

Spółka
MLP Group SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-14
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-14
Radosław T. Krochta
Prezes Zarządu
2017-03-14
Michael Shapiro
Wiceprezes Zarządu
2017-03-14
Tomasz Zabost
Członek Zarządu
2017-03-14
Maria Ratajczyk
Główna Księgowa

za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia:

2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody
8 225
8 829
1 880
2 110
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
-9 261
-7 875
-2 116
-1 882
Zysk/strata na działalności operacyjnej
-392
1 363
-90
326
Zysk przed opodatkowaniem
551
3 448
126
824
Zysk netto
419
6 802
92
1 625
Całkowite dochody ogółem
419
6 802
92
1 625
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
419
6 802
92
1 625
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
0,02
0,38
0
0,09
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
19
-2 109
4
-504
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
23 495
-14 905
5 369
-3 562
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-31 661
7 055
-7 236
1 686
Przepływy środków pieniężnych netto, razem
-8 147
-9 959
-1 862
-2 380
na dzień:
312 016
312 015
312 016
312 015
Aktywa trwałe
208 730
210 954
47 181
49 502
Aktywa obrotowe
6 430
32 016
1 453
7 513
Aktywa razem
215 160
242 970
48 634
57 015
Zobowiązania długoterminowe
64 096
40 285
14 488
9 453
Zobowiązania krótkoterminowe
3 385
13 765
765
3 230
Kapitał własny, w tym:
147 679
188 920
33 381
44 332
Kapitał zakładowy
4 529
4 529
1 024
1 063
Pasywa razem
215 160
242 970
48 634
57 015
Liczba akcji (w szt.
18 113 255
18 113 255
18 113 255
18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej
8,15
10,43
1,84
2,45