Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
MLP Group SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-11-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-11-15
Radosław T. Krochta
Prezes Zarządu
2019-11-15
Michael Shapiro
Wiceprezes Zarządu
2019-11-15
Tomasz Zabost
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
3 kwartały narastająco
2 019
2 018
2 019
2 018
Przychody
102 195
105 684
23 719
24 846
Pozostałe przychody operacyjne
1 317
1 743
306
410
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych
107 997
13 545
25 065
3 184
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
-58 189
-55 478
-13 505
-13 043
Zysk na działalności operacyjnej
152 192
62 543
35 323
14 704
Zysk przed opodatkowaniem
123 525
42 115
28 669
9 901
Zysk netto z działalności kontynuowanej
97 553
28 905
28 905
6 796
Całkowite dochody ogółem
86 675
29 083
29 083
6 837
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
97 553
28 905
28 905
6 796
Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
5,39
1,6
1,6
0,38
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
63 073
29 653
14 639
6 971
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-149 012
-152 600
-34 585
-35 876
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
141 970
118 000
32 950
27 742
Przepływy środków pieniężnych netto, razem
56 031
-4 947
13 004
-1 163

***

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
na dzień:
302 019
312 018
302 019
312 018
Aktywa trwałe
1 795 969
1 526 027
410 639
354 890
Aktywa obrotowe
167 448
137 362
38 286
31 945
Aktywa razem
1 963 417
1 663 389
448 925
386 835
Zobowiązania długoterminowe
979 177
762 389
223 883
177 300
Zobowiązania krótkoterminowe
82 213
85 648
18 798
19 918
Kapitał własny, w tym:
902 027
815 352
206 244
189 617
Kapitał zakładowy
4 529
4 529
1 036
1 053
Pasywa razem
1 963 417
1 663 389
448 925
386 835
Liczba akcji (w szt.
18 113 255
18 113 255
18 113 255
18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej
49,8
45,01
11,39
10,47

***

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
3 kwartały narastająco
2 019
2 018
2 019
2 018
Przychody
7 585
6 873
1 760
1 616
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
-8 183
-5 580
-1 899
-1 312
Zysk na działalności operacyjnej
-606
1 695
-141
398
Zysk przed opodatkowaniem
8 612
5 848
1 999
1 375
Zysk netto z działalności kontynuowanej
8 258
2 354
1 917
553
Całkowite dochody ogółem
8 258
2 354
1 917
553
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
8 258
2 354
1 917
553
Zysk netto i rozwodniony zysk/strata netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
0,46
0,13
0,11
0,03
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
-1 771
275
-411
65
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-50 276
-91 594
-11 669
-21 534
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
58 278
86 984
13 526
20 450
Przepływy środków pieniężnych netto, razem
6 231
-4 335
1 460
-1 019

***

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
na dzień:
302 019
312 018
302 019
312 018
Aktywa trwałe
438 165
374 353
100 184
87 059
Aktywa obrotowe
24 402
13 443
5 579
3 126
Aktywa razem
462 567
387 796
105 763
90 185
Zobowiązania długoterminowe
302 432
226 724
69 149
52 727
Zobowiązania krótkoterminowe
2 903
12 098
664
2 813
Kapitał własny, w tym:
157 232
148 974
35 950
34 645
Kapitał zakładowy
4 529
4 529
1 036
1 053
Pasywa razem
462 567
387 796
105 763
90 185
Liczba akcji (w szt.
18 113 255
18 113 255
18 113 255
18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej
8,68
8,22
1,98
1,91
Powyższe dane finansowe za trzeci kwartał 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku: 1 EUR=4,3736 PLN, na dzień 31 grudnia 2018 roku: 1 EUR= 4,3000 PLN, - pozycje ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2019 do 30.09.2019: 1EUR =4,3086 PLN (dla okresu od 1.01.2018 do 30.09.2018: 1 EUR= 4,2535 PLN)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.