Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Mo-Bruk SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-03-18
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-18
Józef Mokrzycki
Prezes Zarządu
2016-03-18
Elżbieta Mokrzycka
Wiceprezes Zarządu
2016-03-18
Anna Mokrzycka-Nowak
Wiceprezes Zarządu
2016-03-18
Wiktor Mokrzycki
Wiceprezes Zarządu
2016-03-18
Tobiasz Mokrzycki
Wiceprezes Zarządu
2016-03-18
Ewa Kłusek
Główny Księgowy
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
45 219,633
45 979
10 805,772
10 992,899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
691,611
-1 535,92
165,269
-367,216
Zysk (strata) brutto
-3 071,611
-5 244,458
-733,998
-1 253,872
Zysk (strata) netto
-2 424,125
-4 475,227
-579,274
-1 069,961
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
6 153,947
5 612,799
1 470,559
1 341,937
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-63,525
-15 552,093
-15,18
-3 718,276
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-6 135,39
4 979,056
-1 466,125
1 190,419
Przepływy pieniężne netto, razem
-44,967
-4 960,239
-10,745
-1 185,92
Aktywa razem
175 158,245
181 459,919
41 102,486
42 573,24
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
111 313,845
115 191,394
26 120,813
27 025,642
Zobowiązania długoterminowe
77 926,435
96 459,279
18 286,152
22 630,805
Zobowiązania krótkoterminowe
33 387,41
18 732,115
7 834,662
4 394,837
Kapitał własny
63 844,4
66 268,525
14 981,673
15 547,598
Kapitał zakładowy
23 413,85
23 413,85
5 494,274
5 493,243
Liczba akcji
2 341 385
2 341 385
2 341 385
2 341 385
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR
-1
-1,9
-0,2
-0,5
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł / EUR
27,3
28,3
6,4
6,6