Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Mo-Bruk SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-10-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-19
Elżbieta Mokrzycka
Wiceprezes Zarządu
2020-10-19
Wiktor Mokrzycki
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
122 583
87 023
27 596
20 198
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
65 266
29 952
14 693
6 952
Zysk (strata) brutto
65 213
29 506
14 681
6 848
Zysk (strata) netto
52 948
23 830
11 920
5 531
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
41 543
30 025
9 352
6 969
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
6 198
-807
1 395
-187
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-55 263
-24 550
-12 441
-5 698
Przepływy pieniężne netto, razem
-7 522
4 667
-1 693
1 083
Liczba akcji średnioważona
3 572 885
3 602 782
3 572 885
3 602 782
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
14,8
6,6
3,3
1,5
Aktywa razem
185 192
189 791
40 910
44 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
48 397
57 607
10 691
13 527
Zobowiązania długoterminowe
28 140
34 584
6 216
8 121
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja
19 659
22 470
4 343
5 277
Zobowiązania krótkoterminowe
20 256
23 022
4 475
5 406
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja
2 322
2 430
513
571
Kapitał własny
136 795
132 185
30 219
31 040
Kapitał zakładowy
35 729
35 729
7 893
8 390
Liczba akcji
3 572 885
3 572 885
3 572 885
3 572 885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
38,3
37
8,5
8,7
Powyższe dane finansowe za III kwartały 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -           pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2020  roku – 4,5268 PLN/EUR, na dzień 31.12.2019 roku – 4,2585 PLN/EUR -           pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2020 roku – 4,420  PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września  2019 roku – 4,3086  PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.