Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Mostostal Zabrze SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-04-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-04-29
Aleksander Balcer
Prezes Zarządu
2016-04-29
Dariusz Pietyszuk
Wiceprezes Zarządu
2016-04-29
Paweł Kopeć
Główny Księgowy
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
759 624
862 650
181 520
205 920
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
702 046
788 859
167 761
188 306
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
8 789
32 946
2 100
7 864
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) brutto
3 916
27 186
936
6 489
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej
2 482
19 277
593
4 602
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto, w tym:
2 482
19 277
593
4 602
- Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące
585
601
140
143
- Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom spółki
1 897
18 676
453
4 458
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,01
0,13
0
0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,01
0,13
0
0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
12 311
45 108
2 942
10 768
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 038
-2 377
-487
-567
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-9 616
-22 712
-2 298
-5 421
Przepływy pieniężne netto, razem
657
20 019
157
4 779
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
42 577
41 920
9 991
9 835
Aktywa
541 109
563 287
126 976
132 156
Zobowiązania długoterminowe
51 827
51 104
12 162
11 990
Zobowiązania krótkoterminowe
223 953
236 682
52 553
55 529
Kapitał własny, w tym:
265 290
275 445
62 253
64 624
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki
253 662
261 765
59 524
61 414
- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące
11 628
13 680
2 729
3 210
Kapitał podstawowy
149 131
149 131
34 995
34 988
Liczba akcji (w szt.
149 130 538
149 130 538
149 130 538
149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
1,7
1,76
0,4
0,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
1,7
1,76
0,4
0,41