Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Mostostal Zabrze SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-11-08
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-11-08
Dariusz Pietyszuk
Prezes Zarządu
2019-11-08
Witold Grabysz
Wiceprezes Zarządu

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
447 646
443 268
103 896
104 213
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
397 645
389 191
92 291
91 499
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
16 043
18 148
3 723
4 267
Udział w zyskach (stratach) inwestycji wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
11 058
13 375
2 567
3 144
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej
7 002
9 371
1 625
2 203
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
7 002
9 371
1 625
2 203
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące
291
70
68
16
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej
6 711
9 301
1 558
2 187
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,09
0,06
0,02
0,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,09
0,06
0,02
0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,09
0,06
0,02
0,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,09
0,06
0,02
0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
357
-28 517
83
-6 704
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
51
19 605
12
4 609
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
4 683
-3 780
1 087
-889
Przepływy pieniężne netto, razem
5 091
-12 692
1 182
-2 984
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
19 425
13 617
4 441
3 188
Stan na dzień:
Aktywa
430 175
373 362
98 357
86 828
Zobowiązania długoterminowe
42 710
41 176
9 765
9 576
Zobowiązania krótkoterminowe
222 921
174 152
50 970
40 500
Kapitał własny, w tym:
164 544
158 034
37 622
36 752
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki
162 792
156 049
37 222
36 290
- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące
1 752
1 985
401
462
Kapitał podstawowy
149 131
149 131
34 098
34 682
Liczba akcji (w szt.
74 565 269
149 130 538
74 565 269
149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
2,18
1,05
0,5
0,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
2,18
1,05
0,5
0,24

Jednostkowe wybrane dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
30 219
144 353
7 014
33 938
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
24 837
126 926
5 765
29 841
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-4 442
2 186
-1 031
514
Zysk (strata) brutto
18 616
5 866
4 321
1 379
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej
18 250
4 240
4 236
997
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
18 250
4 240
4 236
997
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,24
0,03
0,06
0,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,24
0,03
0,06
0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,24
0,03
0,06
0,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,24
0,03
0,06
0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-11 853
-31 787
-2 751
-7 473
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
18 691
12 897
4 338
3 032
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-9 757
17 620
-2 265
4 142
Przepływy pieniężne netto, razem
-2 919
-1 270
-677
-299
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
492
3 735
112
874
Stan na dzień:
Aktywa
181 899
199 538
41 590
46 404
Zobowiązania długoterminowe
23 791
46 040
5 440
10 707
Zobowiązania krótkoterminowe
55 298
68 938
12 644
16 032
Kapitał własny
102 810
84 560
23 507
19 665
Kapitał akcyjny
149 131
149 131
34 098
34 682
Liczba akcji (w szt.
74 565 269
149 130 538
74 565 269
149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
1,38
0,57
0,32
0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
1,38
0,57
0,32
0,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.