Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-09-30
Marcin Garliński
Prezes Zarządu
2020-09-30
Małgorzata Czarzasty
Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE

półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze /2019 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
11 393
11 368
2 565
2 651
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
783
-919
176
-214
Zysk (strata) brutto
701
-1 044
158
-243
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
231
-1 237
52
-288
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niesprawującym kontroli
-27
55
-6
13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 031
920
682
214
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 346
-1 217
-303
-284
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
144
316
32
74
Przepływy pieniężne netto, razem
1 830
19
412
4
Aktywa trwałe
23 420
24 997
5 244
5 879
Aktywa obrotowe
16 577
16 323
3 712
3 839
Aktywa, razem
39 997
41 320
8 956
9 718
Zobowiązania długoterminowe
6 532
7 031
1 463
1 654
Zobowiązania krótkoterminowe
10 305
12 505
2 307
2 941
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
23 276
21 905
5 212
5 152
Kapitał własny przypadający udziałom niesprawującym kontroli
-116
-122
-26
-29
Kapitał zakładowy
5 724
5 724
1 282
1 346
Liczba akcji (w szt.
2 800 598
2 800 598
2 800 598
2 800 598
korekta o warunkową emisję akcji serii C
268 558
268 558
268 558
268 558
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E
8,31
7,82
1,86
1,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
7,58
7,14
1,7
1,68
Zysk / strata na jedną akcję zwykłą
0,08
-0,44
0,02
-0,1
Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję zwykłą
0,08
-0,4
0,02
-0,09
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0
0
0
0