Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PS

Spółka
NanoGroup SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PS
Tytuł
za półrocze roku obrotowego obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30
Data utworzenia
2020-09-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-09-30
Marek Borzestowski
Prezes Zarządu
2020-09-30
Adam Kiciak
Członek Zarządu
półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze / 2019 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze / 2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
218
138
51
31
Pozostałe przychody operacyjne
194
100
45
23
Suma przychodów z działalności operacyjnej
412
238
96
53
Koszty operacyjne
-1 168
-1 038
-272
-234
Amortyzacja
-24
-104
-6
-23
Wynik z dzialanośći operacyjnej
-1
-1
0
0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-750
-735
-175
-166
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 613
-1 237
-376
-279
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
475
440
111
99
Środki pieniężne na koniec okresu
2 686
391
626
88
Liczba akcji
13 957
13 957
3 255
3 142
Aktywa razem
25 552
26 168
6 009
5 859
Należności krótkoterminowe
20
19
5
4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
2 686
391
632
88
Pozostałe aktywa finansowe (głównie obligacje oraz jednostki uczestnictwa
286
348
67
78
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
6
0
1
0
Zobowiązania długoterminowe
11 304
12 967
2 659
2 904
Zobowiązania krótkoterminowe
434
572
102
128
Kapitał własny
13 814
12 628
3 249
2 828
Kapitał zakładowy
13 957
13 957
3 282
3 125
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 czerwca 2020 i 30 czerwca 2019. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,4660 PLN/EUR na dzień 30 czerwca 2020 oraz 4,2520 na dzień 30 czerwca 2019, które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pzoycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4413 PLN/EUR na dzień 30 czerwca 2020 oraz 4,2880 PLN/EUR na dzień 30 czerwca 2019, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa