Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
OT Logistics SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-03-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-21
Zbigniew Nowik
Prezes Zarządu
2016-03-21
Piort Ambrozowicz
Wiceprezes Zarządu
2016-03-21
Ryszard Warzocha
Wiceprezes Zarządu
2016-03-21
Katarzyna Słomińska-Kopeć
Główny Ksiegowy
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
752 275
831 793
179 765
198 552
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
34 603
52 837
8 269
12 612
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
21 971
39 638
5 250
9 462
Zysk (strata) netto
15 575
32 921
3 722
7 858
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
15 133
29 682
3 616
7 085
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
54 315
46 411
12 979
11 078
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-74 337
-61 325
-17 764
-14 638
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
-22 727
40 759
-5 431
9 729
Zwiększenie/zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-42 748
25 845
-10 215
6 169
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/
10,91
23,06
2,61
5,5
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/
10,6
20,79
2,53
4,96

Dane bilansowe

2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
488 909
479 524
114 727
112 504
Aktywa obrotowe
226 798
232 166
53 220
54 470
Aktywa razem
715 707
711 690
167 947
166 973
Zobowiązania długoterminowe
255 725
258 637
60 008
60 680
Zobowiązania krótkoterminowe
180 132
181 670
42 270
42 623
Kapitał własny
279 850
271 383
65 669
63 670
Wyemitowany kapitał akcyjny
2 741
2 741
643
643
Liczba akcji (szt.
1 427 660
1 427 660
1 427 660
1 427 660
Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR
196,02
190,09
46
44,6
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżacy rok obrotowy (PLN, EUR
0
7
0
1,67
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR
7
7
1,67
1,67