Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
OT Logistics SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17
Zbigniew Nowik
Prezes Zarządu
2017-03-17
Piotr Ambrozowicz
Wiceprezes Zarządu
2017-03-17
Ireneusz Miski
Wiceprezes Zarządu
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
712 110
752 275
162 742
179 764
Zysk/strata/ na działalności operacyjnej
36 446
34 603
8 329
8 269
Zysk /strata/ przed opodatkowaniem
19 904
21 971
4 549
5 250
Zysk /strata/ netto
10 036
15 575
2 294
3 722
Zysk /strata/ netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
9 231
15 133
2 110
3 616
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
57 706
54 315
13 188
12 979
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-59 212
-74 337
-13 532
-17 763
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
18 825
-22 727
4 302
-5 431
Zwiększenie/zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
17 319
-42 748
3 958
-10 215
Zysk /strata/ netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/
0,88
1,36
0,2
0,33
Zysk /strata/ netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/
0,81
1,32
0,18
0,32

Dane bilansowe

2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
583 483
488 909
131 890
114 727
Aktywa obrotowe
296 001
226 798
66 908
53 220
Aktywa razem
879 485
715 707
198 799
167 947
Zobowiązania długoterminowe
222 841
255 725
50 371
60 008
Zobowiązania krótkoterminowe
349 476
180 132
78 995
42 270
Kapitał własny
307 168
279 850
69 432
65 669
Wyemitowany kapitał akcyjny
2 741
2 741
620
643
Liczba akcji /szt./
11 998 780
11 421 280
11 998 780
11 421 280
średnioważona liczba akcji ( w szt.
11 419 636
11 421 280
11 419 636
11 421 280
Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona//PLN, EUR/
25,6
24,5
5,79
5,75
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżacy rok obrotowy /PLN, EUR/
0
0,88
0
0,21
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe /PLN, EUR/
0,88
0,88
0,2
0,21