Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-09-27
Zbigniew Nowik
Prezes Zarządu
2018-09-27
Andrzej Klimek
Wiceprezes Zarządu
2018-09-27
Radosław Krawczyk
Wiceprezes Zarządu

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
477 892
433 223
112 724
101 997
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-3 055
7 156
-721
1 685
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-26 834
-4 569
-6 329
-1 076
Zysk (strata) netto
-25 895
-4 340
-6 108
-1 022
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
-27 093
-4 090
-6 391
-963
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
37 599
14 251
8 869
3 355
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-18 307
-31 068
-4 318
-7 315
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
-63 716
4 099
-15 029
965
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-44 424
-12 717
-10 479
-2 994
Liczba akcji uwzględniająca split (szt.
11 998 780
11 998 780
11 998 780
11 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/
-2,16
-0,36
-0,51
-0,09
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/
-2,26
-0,34
-0,53
-0,08

Dane bilansowe*

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
1 104 398
1 100 410
253 209
263 830
Aktywa obrotowe
282 502
299 764
64 770
71 870
Aktywa razem
1 386 900
1 400 175
317 980
335 701
Zobowiązania długoterminowe
340 800
370 548
78 137
88 841
Zobowiązania krótkoterminowe
553 457
535 567
126 893
128 406
Kapitał własny
492 644
494 059
112 950
118 454
Wyemitowany kapitał akcyjny
2 880
2 880
660
690
Liczba akcji uwzględniająca split (szt.
11 998 780
11 998 780
11 998 780
11 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR
41,06
41,18
9,41
9,87

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
128 409
89 658
30 289
21 109
Zysk z działalności operacyjnej
-2 473
3 614
-583
851
Zysk (strata) brutto
-2 185
-2 265
-515
-533
Zysk (strata) netto
-409
-955
-96
-225
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 139
-7 235
1 212
-1 703
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-8 954
-28 131
-2 112
-6 623
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-32 499
24 748
-7 666
5 827
Przepływy pieniężne netto razem
-36 314
-10 618
-8 566
-2 500
Liczba akcji uwzględniająca split (szt.
11 998 780
11 998 780
11 998 780
11 998 780
Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR
-0,03
-0,08
-0,01
-0,02

Dane bilansowe*

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
546 232
535 665
125 237
128 429
Aktywa obrotowe
115 979
141 530
26 591
33 933
Aktywa razem
662 212
677 195
151 828
162 362
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
425 223
439 797
97 492
105 444
Zobowiązania długoterminowe
73 535
103 654
16 860
24 852
Zobowiązania krótkoterminowe
342 843
328 629
78 605
78 791
Kapitał (fundusz) własny
236 989
237 398
54 335
56 918
Kapitał podstawowy
2 880
2 880
660
690
Liczba akcji uwzględniająca split (szt.
11 998 780
11 998 780
11 998 780
11 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR
19,75
19,79
4,53
4,74
Dane bilansowe w kolumnie półrocze/2018 prezentowane są na dzień 30.06.2018 r., natomiast w kolumniepółrocze/2017 na dzień 31.12.2017 r. Wybranedane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów orazskonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostałyprzeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: poszczególnepozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacjifinansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego naostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR,poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitychdochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnychzostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetycznąśrednich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieńkażdego miesiąca okresu sprawozdawczego dla EUR. Wybranedane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływówpieniężnych zostały przeliczone na EUR wedługnastępujących zasad: poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczonewedług kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresusprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR,poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływówpieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średniąarytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polskiobowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresiesprawozdawczym dla EUR. Kursobowiązujący na ostatni dzień okresu /EUR/PLN/:30.06.2018: 4,361630.06.2017: 4,226531.12.2017: 4,1709Średni kurs okresu /EUR/PLN/:01.01-30.06.2018: 4,239501.01-30.06.2017: 4,247401.01-31.12.2017: 4,2447
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.