Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-11-14
Zbigniew Nowik
Prezes Zarządu
2018-11-14
Radosław Krawczyk
Wiceprezes Zarządu

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
724 297
639 585
170 283
150 257
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-9 069
37 316
-2 132
8 767
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-37 575
30 201
-8 834
7 095
Zysk (strata) netto
-35 618
27 830
-8 374
6 538
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
-35 140
28 025
-8 261
6 584
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
35 962
5 951
8 455
1 398
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-4 281
-79 709
-1 006
-18 726
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
-78 701
55 371
-18 503
13 008
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-47 020
-18 387
-11 054
-4 320
Liczba akcji uwzględniająca split (szt.
11 998 780
11 998 780
11 998 780
11 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/
-2,97
2,32
-0,7
0,54
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/
-2,93
2,34
-0,69
0,55
Aktywa trwałe
1 071 736
1 083 415
250 910
259 756
Aktywa obrotowe
271 361
299 764
63 530
71 870
Aktywa razem
1 343 097
1 383 179
314 440
331 626
Zobowiązania długoterminowe
337 740
367 489
79 070
88 108
Zobowiązania krótkoterminowe
550 982
535 567
128 993
128 406
Kapitał własny
454 375
480 123
106 376
115 113
Wyemitowany kapitał akcyjny
2 880
2 880
674
690
Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR
37,87
40,01
8,87
9,59
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR
0
0
0
0
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR
0
0
0
0

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
192 043
134 393
45 149
31 573
Zysk z działalności operacyjnej
-3 005
6 001
-707
1 410
Zysk (strata) brutto
-10 090
193
-2 372
45
Zysk (strata) netto
-7 856
879
-1 847
206
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
14 323
-14 108
3 367
-3 314
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 482
-75 757
-1 289
-17 798
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-45 516
77 657
-10 701
18 244
Przepływy pieniężne netto razem
-36 676
-12 208
-8 622
-2 868
Liczba akcji uwzględniająca split (szt.
11 998 780
11 998 780
11 998 780
11 998 780
Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR
-0,65
0,07
-0,15
0,02
Aktywa trwałe
552 913
535 665
129 445
128 429
Aktywa obrotowe
112 172
141 530
26 261
33 933
Aktywa razem
665 084
677 195
155 706
162 362
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
435 542
439 797
101 967
105 444
Zobowiązania długoterminowe
78 257
103 654
18 321
24 852
Zobowiązania krótkoterminowe
345 967
328 629
80 996
78 791
Kapitał (fundusz) własny
229 542
237 398
53 739
56 918
Kapitał podstawowy
2 880
2 880
674
690
Liczba akcji uwzględniająca split (szt.
11 998 780
11 998 780
11 998 780
11 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR
19,13
19,79
4,48
4,74
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR
0
0
0
0
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR
0
0
0
0
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1.poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2.poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średniąarytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresusprawozdawczego,ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczonewedług kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu /EUR/PLN/:30.09.2018: 4,2714; 30.09.2017: 4,3091; 31.12.2017: 4,1709;Średni kurs okresu /EUR, PLN/:01.01-30.09.2018: 4,2535;01.01-30.09.2017: 4,2566; 01.01-31.12.2017: 4,2447.Dane bilansowe w kolumnie 3Q narastająco 2018 prezentowane są na dzień 30.09.2018, dane w kolumnie 3Q narastająco 2017 na dzień 31.12.2017
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.