Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Oponeo.pl SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
0000-00-00
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-04-28
Dariusz Topolewski
Prezes Zarządu
2016-04-28
Michał Butkiewicz
Członek Zarządu
2016-04-28
Maciej Karpusiewicz
Członek Zarządu
2016-04-28
Andrzej Reysowski
Członek Zarządu
2016-04-28
Małgorzata Nowicka
Główny Księgowy
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
416 501
323 649
99 549
77 332
Zysk (strata) ze sprzedaży
72 257
52 898
17 270
12 639
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
11 154
4 111
2 666
982
Zysk (strata) brutto
10 905
4 298
2 606
1 057
Zysk (strata) netto
10 273
3 731
2 455
891
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
21 532
7 934
5 053
1 861
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 035
-1 517
-1 182
-356
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-570
-2 587
-134
-607
Przepływy pieniężne netto razem
15 927
3 830
3 737
899
Aktywa razem
139 106
119 993
32 642
28 152
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
58 513
48 432
13 731
11 363
Zobowiązania długoterminowe
10
397
2
93
Zobowiązania krótkoterminowe
58 503
48 035
13 728
11 270
Kapitał własny
80 593
71 561
18 912
16 789
Kapitał zakładowy
13 936
13 936
3 270
3 270
Liczba akcji (w szt.
13 936 000
13 936 000
13 936 000
13 936 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,74
0,27
0,18
0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,74
0,27
0,18
0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
5,78
5,13
1,36
1,2
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
5,78
5,13
1,36
1,2
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0,05
0,03
0,01
0,01