Notowania

Raport roczny R

Spółka
Oponeo.pl SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
0000-00-00
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-04-25
Dariusz Topolewski
Prezes Zarządu
2017-04-25
Michał Butkiewicz
Członek Zarządu
2017-04-25
Maciej Karpusiewicz
Członek Zarządu
2017-04-25
Ernest Pujszo
Członek Zarządu
2017-04-25
Małgorzata Nowicka
Główny Księgowy
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
544 333
414 245
124 775
99 009
Zysk (strata) ze sprzedaży
94 430
70 541
21 646
16 860
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
14 167
2 716
3 247
649
Zysk (strata) brutto
24 534
9 492
4 624
2 269
Zysk (strata) netto
15 889
9 801
3 642
2 343
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
28 661
18 145
6 479
4 337
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-4 030
1 521
-911
364
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
30 748
-679
6 950
-162
Przepływy pieniężne netto razem
55 379
18 987
12 518
4 538
Aktywa razem
254 403
165 264
57 505
38 781
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
102 687
64 498
23 211
15 135
Zobowiązania długoterminowe
11 491
5 435
2 597
1 275
Zobowiązania krótkoterminowe
91 196
59 064
20 614
13 860
Kapitał własny
151 716
100 766
34 294
23 646
Kapitał zakładowy
13 936
13 936
3 150
3 270
Liczba akcji (w szt.
13 936 000
13 936 000
13 936 000
13 936 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
1,14
0,7
0,26
0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
1,14
0,7
0,26
0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
10,89
7,23
2,47
1,7
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
10,89
7,23
2,47
1,7