Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Oponeo.pl SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-05-14
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-05-14
Dariusz Topolewski
Prezes Zarządu
2019-05-14
Michał Butkiewicz
Członek Zarządu
2019-05-14
Maciej Karpusiewicz
Członek Zarządu
2019-05-14
Ernest Pujszo
Członek Zarządu
2019-05-14
Wojciech Topolewski
Członek Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
160 200
125 050
37 275
29 928
Zysk (strata) ze sprzedaży
26 598
20 593
6 189
4 928
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-3 576
-5 896
-832
-1 411
Zysk (strata) brutto
-3 506
-5 100
-816
-1 221
Zysk (strata) netto
-3 595
-4 745
-836
-1 136
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-51 458
-54 160
-11 963
-12 869
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 835
-2 943
-1 357
-699
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
22 030
9 294
5 122
2 208
Przepływy pieniężne netto razem
-35 263
-47 809
-8 198
-11 360
Aktywa razem
375 637
347 640
87 331
82 604
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
221 315
200 558
51 453
47 655
Zobowiązania długoterminowe
15 599
6 089
3 627
1 447
Zobowiązania krótkoterminowe
205 716
194 469
47 826
46 209
Kapitał własny
154 322
147 082
35 878
34 949
Kapitał zakładowy
13 936
13 936
3 240
3 311
Liczba akcji (w szt.
13 936 000
13 936 000
13 936 000
13 936 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,26
-0,34
-0,06
-0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,26
-0,34
-0,06
-0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
11,07
10,55
2,57
2,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
11,07
10,55
2,57
2,51
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy: 1. Dla pozycji sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: – 4,2978 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca dla I kwartału 2019 roku, – 4,1784 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca dla I kwartału 2018 roku. 2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: – 4,3013 – kurs NBP z dnia 29 marca 2019 roku, – 4,2085- kurs NBP z dnia 30 marca 2018 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.