Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Oponeo.pl SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-11-07
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-11-07
Dariusz Topolewski
Prezes Zarządu
2019-11-07
Michał Butkiewicz
Członek Zarządu
2019-11-07
Maciej Karpusiewicz
Członek Zarządu
2019-11-07
Ernest Pujszo
Członek Zarządu
2019-11-07
Wojciech Topolewski
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
551 609
484 945
128 028
114 008
Zysk (strata) ze sprzedaży
107 138
94 845
24 867
22 298
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
4 802
4 716
1 115
1 109
Zysk (strata) brutto
5 486
5 488
1 273
1 290
Zysk (strata) netto
2 330
3 015
541
709
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-74 735
-48 494
-17 088
-11 353
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-11 477
-13 379
-2 624
-3 132
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
38 656
15 009
8 838
3 514
Przepływy pieniężne netto razem
-47 556
-46 864
-10 873
-10 972
Aktywa razem
417 539
380 005
95 468
88 965
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
263 304
230 002
60 203
53 847
Zobowiązania długoterminowe
13 016
5 189
2 976
1 215
Zobowiązania krótkoterminowe
250 288
224 813
57 227
52 632
Kapitał własny
154 235
150 003
35 265
35 118
Kapitał zakładowy
13 936
13 936
3 186
3 263
Liczba akcji (w szt.
13 936 000
13 936 000
13 936 000
13 936 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,17
0,22
0,04
0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,17
0,22
0,04
0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
11,07
10,76
2,53
2,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
11,07
10,76
2,53
2,52
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.