Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
PKN Orlen SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-14
Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu
2017-03-14
Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu
2017-03-14
Mirosław Kochalski
Wiceprezes Zarządu
2017-03-14
Piotr Chełmiński
Członek Zarządu
2017-03-14
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu
2017-03-14
Krystian Pater
Członek Zarządu
2017-03-14
Rafał Warpechowski
Dyrektor Wykonawczy ds.. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
2016 (w mln. zł)2015 (w mln. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
79 553
88 336
18 181
20 188
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA
9 642
6 235
2 204
1 425
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto*
9 497
7 228
2 170
1 652
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT
7 532
4 340
1 721
992
Zysk przed opodatkowaniem
6 887
3 698
1 574
845
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
5 261
2 837
1 202
648
Zysk netto
5 740
3 233
1 312
739
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej
5 445
4 107
1 244
939
Całkowite dochody netto
5 957
4 563
1 361
1 043
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 331
5 354
2 133
1 224
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej
-4 436
-4 096
-1 014
-936
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej
-2 210
-2 866
-505
-655
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
2 685
-1 608
614
-367
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję
12,3
6,63
2,81
1,52
31 122 016
31 122 015
31 122 016
31 122 015
Aktywa trwałe
30 321
27 362
6 854
6 185
Aktywa obrotowe
25 238
20 775
5 705
4 696
Aktywa razem
55 559
48 137
12 559
10 881
Kapitał podstawowy
1 058
1 058
239
239
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
26 763
22 173
6 050
5 012
Kapitał własny
29 285
24 244
6 620
5 480
Zobowiązania długoterminowe
9 652
10 227
2 182
2 312
Zobowiązania krótkoterminowe
16 622
13 666
3 757
3 089
Liczba akcji
427 709 061
427 709 061
427 709 061
427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję
62,57
51,84
14,14
11,72