Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
PKP Cargo SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17
Maciej Libiszewski
Prezes Zarządu
2017-03-17
Arkadiusz Olewnik
Członek Zarządu ds Finansowych
2017-03-17
Grzegorz Fingas
Członek Zarządu ds Handlowych
2017-03-17
Jarosław Klasa
Członek Zarządu ds Operacyjnych
2017-03-17
Zenon Kozendra
Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej
4 411 269
4 554 133
1 008 129
1 088 256
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
-132 071
55 911
-30 183
13 360
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
-150 924
10 518
-34 491
2 513
Zysk / (strata) netto
-133 772
30 081
-30 572
7 188
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
-91 076
107 619
-20 814
25 717
Średnia ważona liczba akcji (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Zysk / (strata) na akcję
-2,99
0,67
-0,68
0,16
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję
-2,99
0,67
-0,68
0,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
380 049
387 502
86 854
92 597
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-568 567
-515 199
-129 937
-123 112
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
663 860
-29 447
151 715
-7 037
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
475 342
-157 144
108 632
-37 551
Aktywa trwałe
4 942 861
4 979 501
1 117 283
1 168 486
Aktywa obrotowe
1 547 936
1 078 895
349 895
253 173
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
44 061
10 339
Kapitał zakładowy
2 239 346
2 239 346
506 181
525 483
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
3 242 869
3 333 945
733 017
782 341
Zobowiązania długoterminowe
2 076 081
1 586 088
469 277
372 190
Zobowiązania krótkoterminowe
1 171 847
1 182 424
264 884
277 467