Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
PKP Cargo SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-03-16
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-03-16
Krzysztof Mamiński
p.o. Prezesa Zarządu
2018-03-16
Grzegorz Fingas
Członek Zarządu ds Handlowych
2018-03-16
Witold Bawor
Członek Zarządu ds Operacyjnych
2018-03-16
Zenon Kozendra
Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników
2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej
4 738 611
4 411 269
1 116 359
1 008 129
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
155 000
-132 071
36 516
-30 183
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
116 433
-150 924
27 430
-34 491
Zysk netto
81 673
-133 772
19 241
-30 572
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
74 500
-91 076
17 551
-20 814
Średnia ważona liczba akcji (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Zysk / (strata) na akcję
1,82
-2,99
0,43
-0,68
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję
1,82
-2,99
0,43
-0,68
Przepływy pienieżne netto z działalności operacyjnej
600 739
380 049
141 527
86 854
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-740 017
-568 567
-174 339
-129 937
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-99 428
663 860
-23 424
151 715
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-238 706
475 342
-56 236
108 632
Aktywa trwałe
4 947 406
4 960 270
1 186 172
1 121 218
Aktywa obrotowe
1 694 153
1 547 936
406 184
349 895
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitał zakładowy
2 239 346
2 239 346
536 898
506 181
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
3 334 778
3 260 278
799 534
736 953
Zobowiązania długoterminowe
2 093 673
2 076 081
501 972
469 277
Zobowiązania krótkoterminowe
1 213 108
1 171 847
290 850
264 884
W okresach objętych Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym i Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR, 31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.12.2017 - 4,2447 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2016 - 4,3757 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa