Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
PKP Cargo SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-11-22
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-11-22
Czesław Warsewicz
Prezes Zarządu
2018-11-22
Leszek Borowiec
Członek Zarządu ds. Finansowych
2018-11-22
Grzegorz Fingas
Członek Zarządu ds. Handlowych
2018-11-22
Witold Bawor
Członek Zarządu ds. Operacyjnych
2018-11-22
Zenon Kozendra
Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Grupa Kapitałowa PKP CARGO

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej
3 839 259
3 459 740
902 612
812 794
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
275 712
102 474
64 820
24 074
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
245 191
74 205
57 645
17 433
Zysk / (strata) netto
194 246
51 741
45 667
12 155
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
188 888
48 374
44 408
11 364
Średnia ważona liczba akcji (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Zysk / (strata) na akcję
4,34
1,16
1,02
0,27
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję
4,34
1,16
1,02
0,27
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
605 784
458 224
142 420
107 650
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-621 550
-607 039
-146 127
-142 611
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-240 227
-219 416
-56 477
-51 547
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-255 993
-368 231
-60 184
-86 508
Aktywa trwałe
4 977 161
4 947 406
1 165 229
1 186 172
Aktywa obrotowe
1 667 865
1 694 153
390 473
406 184
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
1 472
345
Kapitał zakładowy
2 239 346
2 239 346
524 265
536 898
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
3 519 856
3 334 778
824 052
799 534
Zobowiązania długoterminowe
1 908 013
2 093 673
446 695
501 972
Zobowiązania krótkoterminowe
1 218 629
1 213 108
285 300
290 850

PKP CARGO S.A.

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej
2 892 296
2 632 938
679 980
618 554
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
258 949
89 122
60 879
20 937
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
262 485
71 925
61 710
16 897
Zysk / (strata) netto
211 345
54 613
49 687
12 830
Całkowite dochody
195 837
42 276
46 041
9 932
Średnia ważona liczba akcji (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.
44 786 917
44 786 917
44 786 917
44 786 917
Zysk / (strata) na akcję
4,72
1,22
1,11
0,29
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję
4,72
1,22
1,11
0,29
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
517 533
356 668
121 672
83 792
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-566 299
-529 191
-133 137
-124 322
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-165 359
-270 459
-38 876
-63 539
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-214 125
-442 982
-50 341
-104 069
Aktywa trwałe
4 655 488
4 558 487
1 089 921
1 092 926
Aktywa obrotowe
1 150 545
1 178 549
269 360
282 565
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
1 472
345
Kapitał zakładowy
2 239 346
2 239 346
524 265
536 898
Kapitał własny
3 299 801
3 106 461
772 534
744 794
Zobowiązania długoterminowe
1 568 728
1 731 536
367 263
415 147
Zobowiązania krótkoterminowe
938 976
899 039
219 829
215 550
W okresach objętych Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. oraz Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2018 - 4,2714 PLN/EUR31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01 - 30.09.2018 - 4,2535 PLN/EUR01.01 - 30.09.2017 - 4,2566 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.