Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Quantum Software SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-03-18
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-18
Tomasz Hatala
Prezes Zarządu
2016-03-18
Bogusław Ożóg
Wiceprezes Zarządu
2016-03-18
Marek Jędra
Wiceprezes Zarządu
2016-03-18
Tomasz Mnich
Członek Zarządu
2016-03-18
Monika Kuś
Główna Księgowa
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
24 614
25 359
5 882
6 053
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
2 251
1 830
538
437
Zyst (strata) brutto
1 733
635
414
152
Zysk (strata) netto
1 499
414
358
99
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 247
1 617
537
386
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-279
-497
-67
-119
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-275
-343
-66
-82
Przepływy pieniężne netto, razem
1 693
777
405
185
Aktywa, razem
16 294
16 065
3 824
3 769
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 602
3 863
845
906
Zobowiązania dlugoterminowe
747
982
175
230
Zobowiązania krótkoterminowe
2 855
2 881
670
676
Kapitał własny
12 692
12 202
2 978
2 863
Kapitał zakładowy
740
740
174
174
Liczba akcji (w szt.
1 480 757
1 480 757
1 480 757
1 480 757
Rozwodniona liczba akcji (w szt.
1 480 757
1 480 757
1 480 757
1 480 757
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
1,01
0,28
0,24
0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
1,01
0,28
0,24
0,07
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
8,57
8,24
2,01
1,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
8,57
8,24
2,01
1,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR