Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Quantum Software SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
0000-00-00
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-04-20
Tomasz Hatala
Prezes Zarządu
2017-04-20
Bogusław Ożóg
Wiceprezes Zarządu
2017-04-20
Marek Jędra
Wiceprezes Zarządu
2017-04-20
Tomasz Mnich
Członek Zarządu
2017-04-20
Monika Kuś
Główna Księgowa
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
25 857
24 614
5 909
5 882
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
1 899
2 251
434
538
Zyst (strata) brutto
2 162
1 733
494
414
Zysk (strata) netto
1 848
1 499
422
358
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 545
2 247
582
537
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 282
-279
-293
-67
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-460
-275
-105
-66
Przepływy pieniężne netto, razem
803
1 693
184
405
Aktywa, razem
16 615
16 294
3 756
3 824
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 598
3 602
813
845
Zobowiązania dlugoterminowe
540
747
122
175
Zobowiązania krótkoterminowe
3 057
2 855
691
670
Kapitał własny
13 018
12 692
2 943
2 978
Kapitał zakładowy
740
740
167
174
Liczba akcji (w szt.
1 480 757
1 480 757
1 480 757
1 480 757
Rozwodniona liczba akcji (w szt.
1 480 757
1 480 757
1 480 757
1 480 757
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
1,25
1,01
0,29
0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
1,25
1,01
0,29
0,24
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
8,79
8,57
1,99
2,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
8,79
8,57
1,99
2,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR