Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Quantum Software SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-11-29
Tomasz Hatala
Prezes Zarządu
2018-11-29
Bogusław Ożóg
Wiceprezes Zarządu
2018-11-29
Marek Jędra
Wiceprezes Zarządu
2018-11-29
Tomasz Mnich
Członek Zarządu

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
21 742
22 249
5 112
5 227
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
1 893
1 668
445
392
Zysk (strata) brutto
1 498
3 232
352
759
Zysk (strata) netto
1 070
2 607
252
612
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 421
2 895
334
680
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
588
1 869
138
439
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 178
-2 512
-747
-590
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 169
2 252
-275
529
3
3
Aktywa, razem
17 575
19 755
4 115
4 584
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:
5 206
5 755
1 219
1 336
Zobowiązania długoterminowe
685
526
160
122
Zobowiązania krótkoterminowe
4 521
5 229
1 058
1 213
Kapitał własny
12 369
14 000
2 896
3 249
Kapitał zakładowy
657
657
154
152