Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Quantum Software SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-04-18
Tomasz Hatala
Prezes Zarządu
2019-04-18
Bogusław Ożóg
Wiceprezes Zarządu
2019-04-18
Marek Jędra
Wiceprezes Zarządu
2019-04-18
Tomasz Mnich
Członek Zarządu
2019-04-18
Monika Kuś
Główna Księgowa
2018 (w tys. zł)2017 (w tys. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
29 503
30 169
6 914
7 107
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
2 545
1 249
596
294
Zyst (strata) brutto
2 176
2 868
510
676
Zysk (strata) netto
1 578
2 066
370
487
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 535
3 658
360
862
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
667
-2 093
156
-493
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 344
-2 635
-784
-621
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 142
-1 070
-268
-252
Aktywa, razem
17 464
19 755
4 061
4 736
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
4 983
5 755
1 159
1 380
Zobowiązania dlugoterminowe
809
526
188
126
Zobowiązania krótkoterminowe
4 153
5 229
966
1 254
Kapitał własny
12 502
14 000
2 907
3 357
Kapitał zakładowy
657
657
153
158
Liczba akcji (w szt.
1 314 870
1 314 870
1 314 870
1 314 870
Rozwodniona liczba akcji (w szt.
1 314 870
1 314 870
1 314 870
1 314 870
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
1,2
1,57
0,28
0,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
1,2
0,28
0,37
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
9,51
10,65
2,21
2,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
9,51
10,65
2,21
2,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR