Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
R22
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-09-18
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-09-18
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
2018-09-18
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
110 595
74 106
26 086
17 197
Zysk na działalności operacyjnej
16 774
13 851
3 957
3 214
Zysk przed opodatkowaniem
13 490
9 494
3 182
2 203
Zysk netto
10 527
6 455
2 483
1 498
Zysk netto na akcję
0,55
0,41
0,13
0,09
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
19 005
18 802
4 483
4 363
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-64 743
-56 539
-15 271
-13 121
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
58 267
39 038
13 744
9 059
Przepływy pieniężne netto ogółem
12 530
1 301
2 955
302
Stan na dzień
Aktywa trwałe
186 033
113 893
42 652
27 042
Aktywa obrotowe
31 928
35 179
7 320
8 353
Aktywa ogółem
217 961
149 072
49 973
35 395
Zobowiązania razem
112 867
105 601
25 877
25 073
Zobowiązania długoterminowe
67 747
53 774
15 533
12 768
Zobowiązania krótkoterminowe
45 120
51 827
10 345
12 305
Kapitał własny
105 094
43 471
24 095
10 321
Kapitał podstawowy
284
2 331
65
553
Liczba akcji
12 275 824
10 500 000
12 275 824
10 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
8,56
4,14
1,963
0,961
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa