Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
R22
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
za półrocze roku obrotowego obejmujące okres od 2018-07-01 do 2018-12-31
Data utworzenia
2019-02-26
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-02-26
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
2019-02-26
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
półrocze / 2018 (w tys. )półrocze / 2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze / 2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
68 274
50 874
15 898
11 993
Zysk/strata na działalności operacyjnej
10 761
8 611
2 506
2 030
Zysk/strata przed opodatkowaniem
8 789
6 740
2 047
1 589
Zysk/strata netto
6 915
5 137
1 610
1 211
Liczba akcji
14 180 000
10 621 967
14 180 000
10 621 967
Strata netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
0,34
0,29
0,08
0,07
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
16 630
9 475
3 873
2 234
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-29 170
-36 703
-6 793
-8 652
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
9 875
26 011
2 300
6 132
Przepływy pieniężne netto ogółem
-2 665
-1 217
-621
-287
Stan na dzień
Aktywa trwałe
217 543
186 033
50 591
42 652
Aktywa obrotowe
29 782
31 928
6 926
7 320
Aktywa ogółem
247 325
217 961
57 517
49 973
Kapitał podstawowy
284
284
66
65
Kapitał własny
102 057
105 094
23 734
24 095
Zobowiązania razem
145 268
112 867
33 783
25 877
Zobowiązania długoterminowe
94 892
67 747
22 068
15 533
Zobowiązania krótkoterminowe
50 376
45 120
11 715
10 345
Kapitał własny i zobowiązania razem
247 325
217 961
57 517
49 973
Liczba akcji
14 180 000
10 680 000
14 180 000
10 680 000
Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
7,2
9,84
1,67
2,26
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych  4,3000 4,3616 Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych  4,2944 4,2419 Najniższy kurs w okresie 4,2554 4,1709 Najwyższy kurs w okresie 4,3978 4,3166
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.