Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-09-30
Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu
2020-09-30
Radosław Domagalski-Łabędzki
Wiceprezes Zarządu
2020-09-30
Jarosław Pietrzyk
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
2020-09-30
Ewa Porzucek
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2020-09-30
Jolanta Markowicz
Główny Księgowy
półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze / 2019 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze / 2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
435 734
421 003
98 709
98 044
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-191 380
-111 218
-43 354
-25 901
Zysk (strata) brutto
-196 427
-112 273
-44 497
-26 146
Zysk (strata) netto
-209 720
-116 730
-47 509
-27 184
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
40 138
16 768
9 093
3 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-425
-63
-96
-15
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-34 973
7 161
-7 923
1 668
Przepływy pieniężne netto, razem
4 740
23 866
1 074
5 558
Średnia ważona liczba akcji
127 431 998
127 431 998
127 431 998
127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
-1,65
-0,92
-0,37
-0,21
302 020
312 019
302 020
312 019
Aktywa razem
851 401
932 588
190 641
218 994
Zobowiązania długoterminowe
72 144
68 024
16 154
15 974
Zobowiązania krótkoterminowe
885 192
760 035
198 207
178 475
Kapitał własny
-105 935
104 529
-23 720
24 546
Kapitał zakładowy
254 864
254 864
57 068
59 848
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR
-0,83
0,82
-0,19
0,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR
0
0
0
0
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
2 020
2 019
2 020
2 019
Przychody netto ze sprzedaży
493 962
519 169
111 899
120 906
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-258 947
-183 737
-58 660
-42 789
Zysk (strata) brutto
-262 917
-183 567
-59 560
-42 750
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej
-271 215
-174 585
-61 440
-40 658
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
52 109
-25 318
11 804
-5 895
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
91
1 219
21
284
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-35 524
4 476
-8 047
1 042
Przepływy pieniężne netto, razem
16 676
-19 623
3 778
-4 570
Średnia ważona liczba akcji
127 431 998
127 431 998
127 431 998
127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
-2,18
-1,37
-0,49
-0,32
302 020
312 019
302 020
312 019
Aktywa razem
1 018 998
1 302 431
228 168
305 843
Zobowiązania długoterminowe
116 040
94 045
25 983
22 084
Zobowiązania krótkoterminowe
1 067 000
1 094 123
238 916
256 927
Kapitał własny jednostki dominującej
-161 601
110 244
-36 185
25 888
Kapitał zakładowy
254 864
254 864
57 068
59 848
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR
-1,27
0,87
-0,28
0,2
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR
0
0
0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.