Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Sanwil SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
0000-00-00
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-05-02
Adam Buchajski
Prezes Zarządu
2017-05-02
Jacek Stanek
Główny Księgowy
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży
53 509
63 037
12 229
15 063
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 690
-15 450
-386
-3 692
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-1 248
-15 126
-285
-3 615
Zysk (strata) netto
-1 663
-13 877
-380
-3 316
Całkowite dochody
-1 663
-13 877
-380
-3 316
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-2 360
63
-533
15
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
343
763
78
182
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
1 195
-46
270
-11
Środki pieniężne netto, razem
-822
780
-186
186
Wybrane dane finansowe cd.
Aktywa razem
59 489
62 369
13 447
14 635
Zobowiązania długoterminowe
6 142
6 108
1 388
1 433
Zobowiązania krótkoterminowe
17 091
18 059
3 863
4 238
Kapitał własny
36 256
38 202
8 195
8 964
Kapitał zakładowy
5 012
5 012
1 133
1 176
Średnioważona liczba akcji (w szt.
8 352 875
8 352 875
8 352 875
8 352 875
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
-0,2
-1,66
-0,05
-0,4
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
4,34
4,57
0,98
1,07