Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-09-30
Adam Buchajski
Prezes Zarządu
półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży
14 528
15 611
3 386
3 682
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-936
-180
-218
-42
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-677
281
-158
66
Zysk (strata) netto
-804
114
-187
27
Całkowite dochody
-804
114
-187
27
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-491
-1 015
-115
-239
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
834
-754
196
-178
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
53
68
12
16
Środki pieniężne netto, razem
396
-1 701
93
-401
dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd.
Aktywa razem
53 566
53 068
12 598
12 341
Zobowiązania długoterminowe
1 969
1 841
463
428
Zobowiązania krótkoterminowe
8 052
6 893
1 894
1 603
Kapitał własny
43 544
44 334
10 241
10 310
Kapitał zakładowy
10 022
10 022
2 357
2 331
Średnioważona liczba akcji (w szt.
16 703 790
16 703 790
16 703 790
16 703 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
-0,05
0,01
-0,01
0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
2,61
2,65
0,61
0,62
dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży
48
11
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-739
-609
-172
-144
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-263
81
-61
19
Zysk (strata) netto
-349
22
-81
5
Całkowite dochody
-349
22
-81
5
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-672
-312
-158
-74
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 020
-1 230
240
-290
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Środki pieniężne netto, razem
348
-1 542
82
-364
dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd.
Aktywa razem
45 757
46 017
10 761
10 702
Zobowiązania długoterminowe
236
151
56
35
Zobowiązania krótkoterminowe
2 296
2 292
540
533
Kapitał własny
43 225
43 574
10 166
10 133
Kapitał zakładowy
10 022
10 022
2 357
2 331
Średnioważona liczba akcji (w szt.
16 703 790
16 703 790
20 000
20 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
-0,02
0
0
0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
2,59
2,61
0,61
0,61