Trwa ładowanie...

Notowania

Raport półroczny P

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-01
SYLWESTER CACEK
PREZES ZARZĄDU
2020-10-01
DOROTA CACEK
WICEPREZES ZARZĄDU
półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze /2019 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
42 673
81 650
9 608
19 042
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-20 759
1 223
-4 674
285
Zysk (strata) brutto
-31 744
-5 979
-7 147
-1 394
Zysk (strata) netto
-28 932
-5 159
-6 514
-1 203
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 930
21 439
2 236
5 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
64
-2 606
14
-608
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-12 531
-23 161
-2 821
-5 401
Przepływy pieniężne netto, razem
-2 537
-4 328
-571
-1 009
Zysk na jedną akcję (w zł/EUR
-0,9
-0,17
-0,2
-0,04
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,9
-0,17
-0,2
-0,04
Aktywa razem
212 508
269 456
47 584
63 275
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
259 647
287 689
58 139
67 556
Zobowiązania długoterminowe
119 867
147 232
26 840
34 574
Zobowiązania krótkoterminowe
139 780
140 457
31 299
32 983
Kapitał własny
-47 139
-18 233
-10 555
-4 282
Kapitał podstawowy
32 199
32 199
7 210
7 561
Liczba akcji (w szt.
32 199 512
32 199 512
32 199 512
32 199 512
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
-1,46
-0,56
-0,33
-0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
-1,46
-0,56
-0,33
-0,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0
0
0
0
Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,4413 PLN. b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,2880 PLN. c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.06.2020 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 30.06.2020 roku, tj.: 4,4660 PLN. d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2019 roku, tj.: 4,2585 PLN.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa