Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Skyline Investment SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2015-03-23 do 2015-03-23
Data utworzenia
2015-03-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2015-03-23
Jerzy Rey
Prezes Zarządu
2015-03-23
Aneta Smolska
Członek Zarządu
2015-03-23
Paweł Maj
Członek Zarządu
2015-03-23
Anna Gogolewska
Główny Księgowy
2014 (w tys. zł)2013 (w tys. zł)2014 (w tys. EUR)2013 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
5 903
3 659
1 409
869
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 564
-2 004
-373
-476
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
-9 817
-1 732
-2 343
-411
Zysk (strata) netto
-7 731
-2 041
-1 845
-485
w tym zysk mniejszości
31
-19
7
-5
Średnia ważona liczba akcji
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-1 561
-150
-373
-36
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-1 179
-1 395
-281
-331
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
-2 041
99
-487
24
Przepływy pieniężne netto razem
-4 781
-1 446
-1 141
-343
Aktywa obrotowe
10 847
22 294
2 545
5 376
Aktywa razem
31 279
40 947
7 339
9 873
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 523
1 465
357
353
Zobowiązania długoterminowe
79
96
19
23
Zobowiązania krótkoterminowe
634
454
149
109
Kapitał własny, w tym
29 756
39 482
7 103
9 376
przypadający udziałom niesprawującym kontroli
42
11
10
3
zysk z lat ubiegłych w jednostkach stowarzyszonych
-1 631
-1 230
-389
-292
Kapitał zakładowy (akcyjny
10 000
10 000
2 387
2 375
Liczba akcji (w szt.
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (z zł/EUR
-0,77
-0,2
-0,18
-0,05
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
2,98
3,95
0,7
0,95
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (z zł/EUR
-0,77
-0,2
-0,18
-0,05