Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
SKYLINE INVESTMENT
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-31
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-31
Jerzy Rey
Prezes Zarządu
2017-03-31
Przemysław Gadomski
Wiceprezes Zarządu
2017-03-31
Anna Gogolewska
Główna Księgowa
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
5 636
5 742
1 288
1 372
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 280
-1 180
-293
-282
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
-1 047
-918
-239
-219
Zysk (strata) netto, w tym
-1 053
-2 918
-241
-697
zysk mniejszości
26
5
6
1
Średnia ważona liczba akcji
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-914
-1 042
-209
-249
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-587
338
-134
81
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
640
1 374
146
328
Przepływy pieniężne netto razem
-861
670
-197
160
Aktywa obrotowe
4 452
5 750
1 006
1 374
Aktywa razem
28 637
29 403
6 473
6 900
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 600
3 057
814
717
Zobowiązania długoterminowe
0
0
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe
2 953
2 286
667
536
Kapitał własny, w tym
25 037
26 346
5 659
6 182
przypadający udziałom niesprawującym kontroli
84
58
19
14
Zysk z lat ubiegłych w jednostkach stowarzyszonych
-1 791
-1 665
-405
-391
Kapitał zakładowy (akcyjny
10 000
10 000
2 260
2 347
Liczba akcji (w szt.
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,105
-0,292
-0,0241
-0,0697
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
2,5
2,63
0,57
0,62
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (w zł/EUR
-0,105
-0,292
-0,0241
-0,0697