Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Skyline Investment SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-05-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-05-30
Adam Jenkins
Prezes Zarządu
2018-05-30
Waldemar Skarżyński
Wiceprezes Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 537
2 000
368
463
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-372
-41
-89
-9
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
-355
-78
-85
-18
Zysk (strata) netto
-371
-128
-89
-30
w tym zysk/strata mniejszości
-9
29
-2
7
Średnia ważona liczba akcji
21 800 000
10 000 000
21 800 000
10 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-827
-900
-198
-208
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-17
95
-4
22
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
768
508
184
117
Przepływy pieniężne netto razem
-76
-297
-18
-69
Aktywa obrotowe
5 879
4 575
1 397
1 067
Aktywa razem
72 594
28 743
17 249
6 701
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
27 463
3 769
6 526
879
Zobowiązania długoterminowe
0
0
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe
23 778
3 102
5 650
723
Kapitał własny, w tym:
45 131
24 974
10 801
10 801
Przypadający udziałom niesprawującym kontroli
78
113
19
26
Zysk/strata z lat ubiegłych w jednostkach stowarzyszonych
-1 467
-1 791
-351
-414
Kapitał zakładowy (akcyjny
21 800
10 000
5 217
2 313
Liczba akcji (w szt.
21 800 000
100 000 000
21 800 000
10 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,017
-0,013
-0,0041
-0,003
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
2,07
2,5
0,49
0,58
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (w zł/EUR
-0,017
-0,013
-0,0041
-0,003

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
12
12
3
3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-453
-370
-108
-86
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
-374
-282
-90
-65
Zysk (strata) netto
-374
-282
-90
-65
Średnia ważona liczba akcji
21 800 000
10 000 000
21 800 000
10 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-481
-278
-115
-64
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
0
269
0
62
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
474
0
113
0
Przepływy pieniężne netto razem
-7
-9
-2
-2
Aktywa obrotowe
9 223
9 614
2 192
2 241
Aktywa razem
39 774
28 265
9 451
6 590
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 873
1 066
445
249
Zobowiązania długoterminowe
0
0
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe
1 273
483
302
113
Kapitał własny
37 901
27 200
9 071
6 290
Kapitał zakładowy (akcyjny
21 800
10 000
5 217
2 313
Liczba akcji (w szt.
21 800 000
10 000 000
21 800 000
10 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
-0,017
-0,028
-0,0041
-0,0065
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR
1,74
2,72
0,41
0,63
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (w zł/EUR
-0,017
-0,028
-0,0041
-0,0065
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.