Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
SKYLINE INVESTMENT
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-11-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-11-29
Maciej Srebro
Prezes Zarządu
2018-11-29
Jarosław Plewa
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
5 730
4 166
1 347
979
Koszt własny sprzedaży
-4 412
-3 018
-1 037
-709
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
1 318
1 148
310
270
Zysk (strata) ze sprzedaży
-2 062
-714
-485
-168
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-2 960
-734
-696
-172
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto
-19 927
-1 496
-4 685
-351
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
-19 814
-1 497
-4 658
-352
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
-936
-1 397
-220
-328
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-434
-2 167
-102
-509
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1 518
3 347
357
786
Aktywa
63 481
56 774
14 862
13 176
Aktywa trwałe
29 741
50 627
6 963
11 749
Aktywa obrotowe
33 740
6 147
7 899
1 427
Zobowiązania i rezerwy
33 817
20 200
7 917
4 688
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
4 736
624
1 109
145
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
29 081
19 576
6 808
4 543
Kapitał zakładowy
23 321
21 800
5 460
5 059
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
29 359
36 485
6 873
8 467
Udziały niesprawujące kontroli
305
89
71
21
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.
1,26
1,67
0,29
0,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.
1,26
1,67
0,29
0,39
Liczba akcji na dzień bilansowy
23 321 000
21 800 000
23 321 000
21 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.
1,26
1,67
0,29
0,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie
1,26
1,67
0,29
0,39
Liczba akcji na dzień bilansowy
23 321 000
21 800 000
23 321 000
21 800 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.
-0,91
-0,1
-0,21
-0,02
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.
-0,91
-0,1
-0,21
-0,02
Średnia ważona liczba akcji
21 815 210
14 602 000
21 815 210
14 602 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.
-0,91
-0,1
-0,21
-0,02
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.
-0,91
-0,1
-0,21
-0,02

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finasnowego

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
510
37
120
9
Koszt własny sprzedaży
-480
-388
-113
-91
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
30
-351
7
-82
Zysk (strata) ze sprzedaży
-1 209
-1 102
-284
-259
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 308
-1 125
-308
-264
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto
-11 925
-866
-2 804
-203
Zysk (strata) netto
-11 934
-866
-2 806
-203
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
-1 321
-1 080
-311
-254
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
122
1 016
29
239
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1 238
65
291
15
Aktywa
33 859
40 616
7 927
9 426
Aktywa trwałe
24 596
31 550
5 758
7 322
Aktywa obrotowe
9 263
9 066
2 169
2 104
Zobowiązania i rezerwy
3 759
1 036
880
240
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
979
559
229
130
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
2 780
477
651
111
Kapitał zakładowy
23 321
21 800
5 460
5 059
Kapitał własny
30 100
39 580
7 047
9 185
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.
1,29
1,82
0,3
0,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.
1,29
1,82
0,3
0,42
Liczba akcji na dzień bilansowy
23 321 000
21 800 000
23 321 000
21 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie
1,29
1,82
0,3
0,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie
1,29
1,82
0,3
0,42
Liczba akcji na dzień bilansowy - retrospektywnie
23 321 000
21 800 000
23 321 000
21 800 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.
-0,55
-0,06
-0,13
-0,01
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.
-0,55
-0,06
-0,13
-0,01
Średnia ważona liczba akcji
21 815 210
14 602 000
21 815 210
14 602 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie
-0,55
-0,06
-0,13
-0,01
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie
-0,55
-0,06
-0,13
-0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.