Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Suwary SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-02-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-02-28
Walter T. Kuskowski
Prezes Zarządu
2019-02-28
Wojciech Gielnik
Wiceprezes Zarządu
2019-02-28
Piotr Stachowicz
Członek Zarządu
Dane Skonsolidowane

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
31 009
34 666
7 199
8 237
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-373
3 197
-87
760
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-818
2 576
-190
612
Zysk (strata) netto
-948
2 110
-220
501
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
-948
2 110
-220
501
Zysk na akcję
-0,21
0,46
-0,05
0,11
Rozwodniony zysk na akcję
-0,21
0,46
-0,05
0,11

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 852
4 172
1 359
991
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 336
-846
-775
-201
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-2 957
-4 098
-687
-974
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-441
-772
-102
-183

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. EUR)
Aktywa
166 691
160 667
38 701
38 175
Zobowiązania długoterminowe
46 497
48 830
10 795
11 602
Zobowiązania krótkoterminowe
49 443
46 038
11 479
10 939
Kapitał własny
70 750
65 799
16 426
15 634
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
70 750
65 799
16 426
15 634
Dane Jednostkowe

Sprawozdanie z wyniku

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
19 734
23 471
4 582
5 577
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 610
855
-374
203
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-1 063
413
-247
98
Zysk (strata) netto
-1 056
243
-245
58
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
-1 056
243
-245
58
Zysk na akcję
-0,23
0,05
-0,05
0,01
Rozwodniony zysk na akcję
-0,23
0,05
-0,05
0,01

Sprawozdanie z przepływów pienięznych

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 336
-4 628
542
-1 100
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 162
5 103
-270
1 212
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-1 030
-1 747
-239
-415
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
144
-1 272
33
302

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 (w tys. EUR)
Aktywa
149 815
150 062
34 782
35 655
Zobowiązania długoterminowe
47 318
53 080
10 986
12 612
Zobowiązania krótkoterminowe
38 384
36 088
8 912
8 575
Kapitał własny
64 113
60 895
14 885
14 469
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
64 113
60 895
14 885
14 469
W okresach objętych niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowycm, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski: Średni kurs EUR/PLN obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:31.12.2018 - 4,300031.12.2017 - 4,170930.09.2018 - 4,2714Średni oraz najwyższy i najniższy kurs EUR/PLN w danym okresie. Średni kurs obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie01.10.2018 - 31.12.2018 - 4,307201.10.2017 - 31.12.2017 - 4,208701.10.2017 - 30.09.2018 - 4,242301.10.2016 - 30.09.2017 - 4,2916
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.