Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Suwary SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-06-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-06-28
Walter T. Kuskowski
Prezes Zarządu
2019-06-28
Wojciech Gielnik
Wiceprezes Zarządu
2019-06-28
Piotr Stachowicz
Członek Zarządu
Dane Skonsolidowane

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze / 2018 (w tys. EUR)
I. Przychody ze sprzedaży
77 158
76 711
17 933
18 292
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
2 263
8 086
526
1 928
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
1 232
6 619
286
1 578
IV. Zysk (strata) netto
789
5 663
183
1 350
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
789
5 663
183
1 350
VI. Zysk na akcję
0,17
1,23
0,04
0,29
VII. Rozwodniony zysk na akcję
0,17
1,23
0,04
0,29

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze / 2018 (w tys. EUR)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 772
5 304
1 341
1 265
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 888
-1 509
-904
-360
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-3 648
-7 355
-848
-1 754
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-1 764
-3 559
-410
-849

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze / 2018 (w tys. EUR)
XII. Aktywa
171 220
162 408
39 807
38 022
XIII. Zobowiązania długoterminowe
43 203
45 642
10 044
10 686
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe
55 531
45 068
12 910
10 551
XV. Kapitał własny
72 487
71 698
16 852
16 786
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
72 487
71 698
16 852
16 786
Dane Jednostkowe

Sprawozdanie z wyniku

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze / 2018 (w tys. EUR)
XVII. Przychody ze sprzedaży
49 452
52 946
11 494
12 626
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 536
3 420
-357
816
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-1 502
3 248
-349
775
XX. Zysk (strata) netto
-1 495
2 867
-347
684
XXI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
-1 495
2 867
-347
684
XXII. Zysk na akcję
-0,32
0,62
-0,08
0,15
XXIII. Rozwodniony zysk na akcję
-0,32
0,62
-0,08
0,15

Sprawozdanie z przepływów pienięznych

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze / 2018 (w tys. EUR)
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 223
-6 732
284
-1 605
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-586
7 919
-136
1 888
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-97
-4 510
-23
-1 075
XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
541
-3 323
126
-792

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze / 2018 (w tys. EUR)
XXVIII. Aktywa
151 494
143 821
35 221
33 671
XXIX. Zobowiązania długoterminowe
39 880
44 498
9 272
10 418
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe
47 869
34 154
11 129
7 996
XXXI. Kapitał własny
63 745
65 169
14 820
15 257
XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
63 745
65 169
14 820
15 257
W okresach objętych niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym / sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2019 4,3013 PLN / EUR 31.03.2018 4,2085 PLN / EUR 30.09.2018 4,2714 PLN / EUR średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.10.2018 - 31.03.2019 4,3025 PLN / EUR 01.10.2017 - 31.03.2018 4,1936 PLN / EUR 01.10.2017 - 30.09.2018 4,2423 PLN / EUR Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego, czyli na 31.03.2019 r. i 30.09.2018 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.