Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Suwary SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-01-31
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-01-31
Walter T. Kuskowski
Prezes Zarządu
2020-01-31
Wojciech Gielnik
Wiceprezes Zarządu
2020-01-31
Barbara Czapska
Główny Księgowy

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
153 347
165 972
35 593
39 123
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
2 445
12 590
568
2 968
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
373
9 902
87
2 334
Zysk (strata) netto
-1 198
7 229
-278
1 704
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
-1 198
7 229
-278
1 704
Zysk na akcję
-0,26
1,57
-0,06
0,37
Rozwodniony zysk na akcję
-0,26
1,57
-0,06
0,37

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
12 189
16 269
2 829
3 835
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 202
-3 312
-1 207
-781
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-6 565
-14 500
-1 524
-3 418
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
422
-1 543
98
-364

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Aktywa
155 374
161 730
35 525
37 863
Zobowiązania długoterminowe
40 433
44 612
9 245
10 444
Zobowiązania krótkoterminowe
44 333
45 312
10 137
10 608
Kapitał własny
70 608
71 806
16 144
16 811
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
70 608
71 806
16 144
16 811
W okresach objętych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2019 4,3736 PLN / EUR 30.09.2018 4,2714 PLN / EUR średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.10.2018 - 30.09.2019 4,3083 PLN / EUR 01.10.2017 - 30.09.2018 4,2423 PLN / EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa