Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-09-11
Sławomir Woźniak
Prezes Zarządu
2019-09-11
Jarosław Talerzak
Wiceprezes Zarządu
2019-09-11
Bartosz Klinowski
Członek Zarządu
2019-09-11
Earl Good
Członek Zarządu
2019-09-11
Piotr Walasek
Członek Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
231 385
268 019
53 961
63 220
Koszt własny sprzedaży
-177 373
-211 699
-41 365
-49 935
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
10 705
14 966
2 497
3 530
Zysk (strata) brutto
9 243
13 259
2 156
3 128
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
7 402
10 255
1 726
2 419
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-265
-14 628
-62
-3 450
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-4 435
-10 794
-1 034
-2 546
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-16 611
3 314
-3 874
782
Aktywa razem
448 390
473 441
105 454
110 103
Zobowiązania razem
268 936
299 125
63 249
69 564
W tym zobowiązania krótkoterminowe
229 244
261 586
53 914
60 834
Kapitał własny
179 454
174 317
42 205
40 539
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
850
841

Wybrane jednostkowe dane finansowe

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
130 965
141 031
30 542
33 266
Koszt własny sprzedaży
-104 009
-110 818
-24 256
-26 140
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
8 685
14 184
2 026
3 346
Zysk (strata) brutto
7 778
11 834
1 814
2 791
Zysk (strata) netto
6 253
9 186
1 458
2 167
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 593
-1 873
1 304
-442
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 445
-9 453
-1 270
-2 230
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-19 332
-3 718
-4 508
-877
Aktywa razem
356 686
372 426
83 887
86 611
Zobowiązania razem
170 620
190 324
40 127
44 261
W tym zobowiązania krótkoterminowe
141 896
163 086
33 372
37 927
Kapitał własny
186 067
182 103
43 760
42 350
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
850
841
Poszczególne pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania zsytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NarodowyBank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu 30.06.2019EUR=4,2520; 31.12.2018 EUR=4,3000. Poszczególne pozycje śródrocznegosprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdegomiesiąca w danym okresie sprawozdawczym I półrocze 2019 EUR=4,2880; Ipółrocze 2018 EUR=4,2395. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanegosprawozdania z sytuacji finansowej oraz jednostkowego sprawozdania zsytuacji finansowej prezentowane są na koniec bieżącego i na koniecpoprzedniego roku obrotowego.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.