Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
XTPL SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-09-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-09-30
Maciej Adamczyk
Członek Zarządu
półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
1 592
1 256
371
296
Zysk (strata) ze sprzedaży
-2 965
-221
-691
-52
Zysk (strata) brutto
-16 960
-2 587
-3 955
-610
Zysk (strata) netto
-16 582
-2 547
-3 939
-601
Amortyzacja
286
252
67
59
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-5 326
-2 459
-1 242
-580
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-52
-1 196
-12
-282
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
796
-14
186
-3
* w 2018 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie publikował sprawozdań skonsolidowanych. Jako dane porównawcze wskazano dane jednostkowe jednostki dominującej.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.