Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
XTPL SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
XTPL S.A.
Data utworzenia
2019-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-11-27
Maciej Adamczyk
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
1 593
1 703
370
400
Zysk (strata) ze sprzedaży
-4 476
-662
-1 039
-156
Zysk (strata) brutto
-19 829
-4 714
-4 602
-1 108
Zysk (strata) netto
-19 466
-4 693
-4 518
-1 103
Amortyzacja
438
349
102
82
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-9 059
-4 534
-2 103
-1 066
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-261
-1 753
-61
-412
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
10 108
4 396
2 346
1 034
Kapitał (fundusz) własny
9 700
8 937
2 218
2 079
Zobowiązania krótkoterminowe
933
1 031
213
240
Zobowiązania długoterminowe
0
1
0
0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
6 324
5 537
1 446
1 288
Należności krótkoterminowe
823
486
188
113
Należności długoterminowe
267
233
61
54
Dane bilansowe przedstawiono według stanu na dzień 30 września 2019 i 31 grudnia 2018
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.