Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-08-20
Wiesław Nowak
Prezes Zarządu
2019-08-20
Anna Mroczek
Wiceprezes Zarządu
2019-08-20
Jerzy Czeremuga
Wiceprezes Zarządu
2019-08-20
Maciej Nowak
Wiceprezes Zarządu
2019-08-20
Marcin Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu

DANE SKONSOLIDOWANE

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
479 807
319 112
111 894
75 272
Zysk brutto ze sprzedaży
13 345
12 131
3 112
2 861
Zysk z działalności operacyjnej
2 613
1 464
609
345
Zysk brutto
2 622
1 521
611
359
Zysk netto
1 143
1 212
267
286
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
1 157
1 138
270
268
Średnia ważona liczba akcji w (w sztukach
23 030 083
23 030 083
23 030 083
23 030 083
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
-91 053
-97 728
-21 234
-23 052
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
1 603
-16 732
374
-3 947
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
26 446
6 568
6 167
1 549
Przepływy netto razem
-63 004
-107 892
-14 693
-25 450
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
81 723
117 748
19 005
28 231
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
18 718
9 889
4 402
2 267

Stan wybranych składników bilansu na dzień 30.06.2019 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
186 972
182 498
43 973
42 441
Aktywa obrotowe
397 062
447 064
93 382
103 968
Aktywa razem
584 034
629 562
137 355
146 409
Kapitał podstawowy
5 758
5 758
1 354
1 339
Kapitał własny
147 870
146 748
34 777
34 127
Zobowiązania długoterminowe
43 888
36 402
10 322
8 466
Zobowiązania krótkoterminowe
392 276
446 412
92 256
103 816
Zobowiązania razem
436 164
482 814
102 578
112 282

DANE JEDNOSTKOWE

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
455 740
289 797
106 282
68 356
Zysk brutto ze sprzedaży
11 354
9 869
2 648
2 327
Zysk z działalności operacyjnej
2 709
1 164
632
275
Zysk brutto
3 042
1 609
709
380
Zysk netto
1 669
1 236
389
292
Średnia ważona liczba akcji w (w sztukach
23 030 083
23 030 083
23 030 083
23 030 083
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
-86 501
-95 225
-20 173
-22 461
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
1 357
-16 789
316
-3 960
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
23 089
5 328
5 385
1 257
Przepływy netto razem
-62 055
-106 686
-14 472
-25 164
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
79 404
116 144
18 466
27 846
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
17 348
9 491
4 080
2 176

Stan wybranych składników bilansu na dzień 30.06.2019 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

półrocze / 2019 (w tys. )półrocze /2018 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
186 288
181 913
43 812
42 305
Aktywa obrotowe
366 289
414 705
86 145
96 443
Aktywa razem
552 577
596 618
129 957
138 748
Kapitał podstawowy
5 758
5 758
1 354
1 339
Kapitał własny
147 888
146 242
34 781
34 010
Zobowiązania długoterminowe
42 044
34 480
9 888
8 019
Zobowiązania krótkoterminowe
362 645
415 896
85 288
96 719
Zobowiązania razem
404 689
450 376
95 176
104 738
Pozycje aktywów i pasywów, zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 30.06.2019 r. wynoszącym 4,2520 (dane za I półrocze 2019 r.) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2018 r. wynoszącym 4,3000 (dane za 2018 rok). Środki pieniężne na początek i koniec okresu zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 30.06.2019 r. wynoszącym 4,2520 (dane za I półrocze 2019 r.) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 30.06.2018 r. wynoszącym 4,3616 (dane za I półrocze 2018 r.). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, zostały przeliczone jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,2880 (dane za I półrocze 2019 r.) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,2395 (dane za I półrocze 2018 r.).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.