Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
ZUE SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-05-20
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-05-20
Wiesław Nowak
Prezes Zarządu
2020-05-20
Anna Mroczek
Wiceprezes Zarządu
2020-05-20
Jerzy Czeremuga
Wiceprezes Zarządu
2020-05-20
Maciej Nowak
Wiceprezes Zarządu
2020-05-20
Marcin Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu

Dane skonsolidowane

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
152 324
194 827
34 648
45 332
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
5 671
4 140
1 290
963
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-163
-738
-37
-172
Zysk (strata) brutto
-628
-774
-143
-180
Zysk (strata) netto
-802
-908
-182
-211
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
-730
-876
-166
-204
Zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję (w zł / EUR
-0,03
-0,04
-0,01
-0,01
Liczba akcji na koniec okresu (szt.
23 030 083
23 030 083
23 030 083
23 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-21 421
-79 054
-4 873
-18 394
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 076
-686
-245
-160
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 538
12 430
-1 260
2 892
Przepływy pieniężne netto (razem
-28 035
-67 310
-6 378
-15 662
Środki pieniężne na koniec okresu
2 357
14 415
518
3 351
Wybrane pozycje bilansu
Aktywa razem
473 303
554 637
103 970
130 242
Zobowiązania razem
323 664
404 196
71 099
94 915
Zobowiązania długoterminowe
49 618
53 318
10 900
12 520
Zobowiązania krótkoterminowe
274 046
350 878
60 199
82 395
Kapitał własny
149 639
150 441
32 871
35 327
Kapitał podstawowy
5 758
5 758
1 265
1 352

Dane jednostkowe

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
143 712
187 981
32 689
43 739
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
5 088
3 517
1 157
818
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
347
-351
79
-82
Zysk (strata) brutto
194
-235
44
-55
Zysk (strata) netto
-11
-338
-3
-79
Liczba akcji na koniec okresu (szt.
23 030 083
23 030 083
23 030 083
23 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-20 537
-74 452
-4 671
-17 323
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 746
-932
-397
-217
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 824
9 816
-870
2 284
Przepływy pieniężne netto (razem
-26 107
-65 568
-5 938
-15 256
Środki pieniężne na koniec okresu
1 886
13 839
414
3 217
Wybrane pozycje bilansu
Aktywa razem
447 408
523 331
98 282
122 891
Zobowiązania razem
298 128
374 040
65 490
87 834
Zobowiążania długoterminowe
47 701
51 499
10 478
12 093
Zobowiązania krótkoterminowe
250 427
322 541
55 012
75 741
Kapitał własny
149 280
149 291
32 792
35 057
Kapitał podstawowy
5 758
5 758
1 265
1 352
Pozycje rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat zostały przeliczone zgodnie z średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP w ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,3963 dla danych za okres kończący się w dniu 31.03.2020 r., oraz po kursie euro 4,2978 dla danych za okres kończący się w dniu 31.03.2019 r. Pozycję aktywów i pasywów zostały przeliczone zgodnie ze średnim kursem obowiązującym na dzień bilansowy po kursie euro 4,5523 dla danych za okres I kwartału kończący się w dniu 31.03.2020 r. oraz po kursie euro 4,2585 na dzień 31 grudnia 2019 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.