Trwa ładowanie...
bEKAPIKZ
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Satis Group SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Andrzej Wrona
Prezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 327
1 498
416
554
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-253
-820
-57
-190
Zysk (strata) netto
-241
-252 811
-54
-58 676
Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą
-0,02
-21,73
0
-5,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
8
198
2
46
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
0
-968
0
-225
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
69
90
16
21
Aktywa razem
1 167
1 142
258
265
Kapitał własny
-271 757
-271 516
-60 033
-63 117
Zobowiązania krótkoterminowe
271 713
271 447
60 023
63 101
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, ustalane są przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych historycznymi danymi finansowymi kształtowały się następująco:Rok obrotowy 2020średni kurs w okresie* - 4,4420kurs na ostatni dzień okresu - 4,5268Rok obrotowy 2019średni kurs w okresie* - 4,2881kurs na ostatni dzień okresu - 4,3018*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat/sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEKAPILH