Trwa ładowanie...
bETOJqrV
Notowania

Raport roczny R

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-04-06
Robert Neymann
Prezes Zarządu
2018-04-06
Adam Polonek
Członek Zarządu
2018-04-06
Marek Dziki
Członek Zarządu
2018-04-06
Bogusław Kociński
Członek Zarządu
2018-04-06
Ewa Suchecka
Głowny Ksiegowy
2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
241 808
187 967
56 967
42 957
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej
14 208
-17 190
3 347
-3 929
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
-240 577
18 046
-56 677
4 124
Zysk (strata) netto
-245 889
26 540
-57 928
6 065
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 273
19 055
1 007
4 355
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-19 901
4 037
-4 688
923
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-37 925
31 165
-8 935
7 122
Przepływy pieniężne netto, razem
-53 553
54 257
-12 616
12 400
Aktywa razem
1 240 400
1 529 839
297 394
345 804
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
289 736
333 170
69 466
75 310
Zobowiazania długoterminowe
56 505
80 738
13 547
18 250
Zobowiązania krótkoterminowe
233 231
252 432
55 919
57 060
Kapitał własny
950 664
1 196 669
227 928
270 495
Kapitał akcyjny
1 717 284
1 717 284
411 730
388 175
Średnia ważona liczba akcji
85 864 200
85 864 200
85 864 200
85 864 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
-2,8637
0,3091
-0,6747
0,0706
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
-2,8637
0,3091
-0,6747
0,0706
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
11,0717
13,9368
2,6545
3,1503
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
11,0717
13,9368
2,6545
3,1503
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bETOJqsD